Financiële en materiële hulp

1.2. FINANCIELE HULP

Wanneer iemand door allerlei omstandigheden financieel in moeilijkheden raakt, kan hij of zij, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon en/of financiële hulp krijgen. 

Deze financiële hulp kan bestaan uit de toekenning van leefloon, financiële steun, voorschotten op allerlei tegemoetkomingen die soms te lang uitblijven, budgetbegeleiding(beheer) en /of schuldbemiddeling.

1.2.1. Recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon

Het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon waarborgt een minimuminkomen aan iedere persoon die in België verblijft. De wet op het leefloon streeft naar maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijk leven van de leefloongenieter.

Het leefloon bedraagt per maand (vanaf juni 2016):

 • voor samenwonende personen (per persoon): 583,74 euro
 • voor een alleenstaande persoon: 875,21 euro

 • voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste: 1 166,94 euro

1.2.2. Andere financiële hulp

Het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon is het wettelijke minimum. Dit kan aangevuld worden met bijkomende financiële hulp, afhankelijk van de specifieke (gezins)situatie van iedere hulpvrager.

Deze financiële steun kan gegeven worden onder de vorm van tussenkomst in de huur, ten laste nemen van een factuur voor stookolie, kinderopvang, verblijf in een rust-en verzorgingstehuis…

Ter verduidelijking:

Het leefloon moet in principe niet terugbetaald worden.

 • Financiële hulp daarentegen moet in bepaalde gevallen wel terugbetaald worden. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist hierover naargelang de gezinsituatie.

 • Wie het niet eens is met een beslissing van het OCMW, kan hiertegen beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

 • Het OCMW kan in bepaalde gevallen aan de kinderen, of aan de ouders, een bijdrage vragen in de kosten van de hulpverlening. Dit noemt men 'onderhoudsplicht'. Enkele voorwaarden:

  • Aan de ouders kan enkel een bijdrage gevraagd worden als hun kind na de leeftijd van 18 jaar nog rechtgevend blijft op kinderbijslag.

  • Aan de kinderen kan enkel een bijdrage gevraagd worden als de ouder(s) verblijft(ven) in een ziekenhuis, rusthuis, of rust- en verzorgingstehuis.

  • Van de (ex) echtgeno(o)t(e) kan desgevallend maximaal teruggevorderd worden tot het bedrag van het onderhoudsgeld, zoals dit bepaald wordt door de rechter.

1.2.3. Voorschotten

De uitbetaling van inkomsten waarop iemand recht heeft (werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen...) kan op soms wat lang op zich laten wachten.

Wanneer die periode financieel moeilijk te overbruggen is, kan het OCMW u hierop voorschotten verlenen.

1.2.4. Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

De toekenning van voorschotten op en de invordering van onderhoudsgelden voor kinderen wordt ter harte genomen door de Dienst voor AlimentatieVOrderingen (DAVO). Davo betaalt zelf, onder bepaalde voorwaarden voorschotten op het onderhoudsgeld uit aan de onderhoudsgerechtigde ouder, en vordert deze dan – indien mogelijk – terug van de onderhoudsplichtige ouder.

Aanvraagformulieren voor voorschotten op onderhoudsgeld bij de dienst DAVO kan je bekomen bij de sociale dienst van het OCMW.

1.2.5 Budgetbegeleiding - Budgetbeheer

Heel wat mensen kampen met moeilijkheden om met hun beschikbare budget rond te komen. Via budgetbegeleiding of -beheer wordt in overleg met de maatschappelijke assistent gewerkt aan het heroriënteren en optimaliseren van een bestaand uitgavenpatroon. Dit betekent dat een overzicht wordt opgemaakt van de inkomsten, uitgaven en schulden en dat er naar een nieuw en haalbaar evenwicht wordt gezocht binnen het beschikbare budget.

Om bemiddeling in alle schulden mogelijk te maken en zo de dienstverlening optimaal te organiseren werd de regionale dienst voor schuldbemiddeling opgericht.

1.2.6. Schuldbemiddeling

De Regionale Dienst voor schuldbemiddeling is een samenwerkingsverband binnen een groep van 12 OCMW's uit de regio Vlaamse Ardennen. Het betreffen de OCMW's van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Brakel en Zottegem.

De dienst beschikt over twee juristen en een maatschappelijk assistente, die gespecialiseerd zijn in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Deze schuldbemiddelaars ondersteunen de lokale sociale dienst. Zij geven juridisch advies aan de maatschappelijk assistenten, in de dossiers budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling.

Collectieve schuldenregeling

Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden, aan de rechter een collectieve schuldenregeling vragen. Deze collectieve schuldenregeling moet ervoor zorgen dat de schulden, in de mate van het mogelijke, afbetaald worden en dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. De schuldbemiddelaars geven advies en helpen bij het opstellen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling.

1.2.7. Premie voor palliatieve zorg

Premie voor palliatieve zorg wordt afgeschaft vanaf 1 juni 2019 in de gemeente Kruisem.

1.2.8. Oplaadterminal voor budgetmeters (elektriciteit en gas)

Sinds 2003 is de energiemarkt vrij gemaakt. Dit wil zeggen dat u als klant zelf uw leverancier van elektriciteit en/of aardgas kunt kiezen, maar dat betekent ook dat uw leverancier uw levering kan opzeggen.

Gaselwest, uw distributienetbeheerder, heeft zich samen met de andere intercommunales verenigd in EANDIS. Bij opzeg van uw contract door uw energieleverancier neemt EANDIS de taak van sociale leverancier op zich. Dit houdt in dat EANDIS bij u thuis een budgetmeter kan laten plaatsen voor uw elektriciteits- en/of gasverbruik of u kan afsluiten van elektriciteit- en gastoevoer. Deze afsluiting kan enkel gebeuren indien er reeds een procedure doorlopen werd via de Lokale AdviesCommissie (LAC) bij het OCMW.

Wat is een budgetmeter?

Een budgetmeter is een meter waarbij de energie vooraf betaald dient te worden door het opladen van geld op een bijgeleverde kaart. Deze kaart kan in een kantoor van de distributienetbeheerder of in het OCMW worden opgeladen op vertoon van een betaalbewijs of via betaling met bankkaart. De budgetmeter laat toe te verbruiken op het volle vermogen zolang er een positief saldo op de meter staat. Als de opgeladen som opgebruikt is, valt de meter terug op een noodkrediet zodat de gebruiker de tijd heeft om de kaart op te laden.

Wat gebeurt er als het noodkrediet van de budgetmeter is uitgeput ?

 • In geval van een budgetmeter voor elektriciteit: de meter valt terug op een beperkt vermogen van 2.300 Watt. 2.300 Watt laat toe slechts een minimum aan apparaten in te schakelen en is dus weinig comfortabel in gebruik.
 • In geval van een budgetmeter voor gas: de gastoevoer valt automatisch uit en u moet opnieuw de openingsprocedure doorlopen.

Voor meer info over de budgetmeter en de oplaadpunten kunt u steeds terecht bij uw distributienetbeheerder op www.eandis.be of op het nummer 078-35 35 34 of bij het OCMW.

Het oplaadpunt op het OCMW is doorlopend toegankelijk op maandag, dinsdag en op donderdag van 9u00 tot 16u30. Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00.

1.2.9. Verwarmingstoelage

Een verwarmingstoelage is een financiële steun als tussenkomst in de energiefactuur voor mensen die hun woning verwarmen met huisbrandolie in een bulk of aan de pomp, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas.

Wie heeft recht op deze verwarmingstoelage?

 • Personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Personen met een laag inkomen, gezinsinkomen lager of gelijk aan 18.363,99 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. (Bedragen geldig vanaf januari 2018 en worden jaarlijks geïndexeerd)

 • Personen in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling.

Wat hebt u nodig om de premie aan te vragen?

 • Uw identiteitskaart;
 • Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden;

 • Uw leveringsfactuur;

 • Indien u in een appartementsgebouw woont een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;

 • Indien u in schuldbemiddeling bent of in een collectieve schuldenregeling een attest van de schuldbemiddelaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De jaarlijkse premie per huishouden bedraagt 210,00 euro voor maximum 1.500 liter brandstof. Indien u bij uw eerste factuur niet aan dit aantal liter komt, kan u bij uw volgende factuur een nieuwe aanvraag doen tot het maximum van 1.500 liter bereikt is.

De aanvraag van de tussenkomst moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

1.2.10. Vrije tijd: “Doe-mee-cheque” en Steunpunt vakantieparticipatie

Ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW verleent het OCMW een subsidie onder de vorm van een "Doe-mee-cheque". Deze doe-mee-cheque bedraagt maximaal 125 euro per persoon die deel uitmaakt van uw gezin.

1.3. MATERIELE HULP

Het OCMW geeft naast informatie en advies ook materiële hulp aan personen in Kruishoutem die het moeilijk hebben. Dit kan gaan over het verdelen van voeding, het verstrekken van een toegangspas om goedkopere voeding aan te kopen, verlenen van hulp aan mensen in nood…

1.3.1. Gratis voedselverdeling

Het OCMW neemt jaarlijks deel aan de gratis voedselverdeling. Het gaat over kwalitatieve basisproducten met een relatief lange houdbaarheidstermijn zoals melk, bloem, suiker, spaghetti, rijst, ontbijtgranen, confituur … Afhankelijk van de mate waarin de levering van de levensmiddelen plaatsvindt, kan het OCMW tot de verdeling overgaan.

Wie komt in aanmerking voor voedselbedeling?

 • genieters van het leefloon en van het equivalent leefloon;
 • genieten van een collectieve schuldenregeling;
 • personen die in volledig en actief budgetbeheer zijn bij het OCMW;
 • personen die dringende maatschappelijk dienstverlening aanvragen.

Het OCMW van Kruishoutem werkt sinds 2014 samen met het OCMW Oudenaarde in het kader van de lokale armoedebestrijding. Hierdoor kunnen inwoners van Kruishoutem met een laag inkomen gebruik maken van het aanbod van de Sociale Kruidenier De Kaba.

De Kaba is een ‘kruidenierswinkel’ die enkel toegankelijk is voor personen met een laag inkomen. Een persoon die in het bezit is van een geldig toegangspasje voor de sociale kruidenier kan er voor een gelimiteerd bedrag per week aankopen doen van voeding, verzorgings- en poetsproducten, dit aan een goedkopere prijs. Het OCMW geeft immers op alle producten die in de sociale kruidenier “De Kaba” worden verkocht een koopkrachtondersteuning van 15%. Daarnaast kunnen er wekelijks ook gratis producten bekomen worden.

1.3.2. De Sociale Kruidenier ‘De KABA’

Deze sociale kruidenier is gelegen in het centrum van Oudenaarde (in de voormalige kloostergebouwen, Sint Walburgastraat 9). De winkel is open op maandag van 13.30 u tot 18.30 u en op donderdag van 9 u tot 12 u.

Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?

 • genieters van het leefloon en van het equivalent leefloon;

 • personen die toegetreden zijn tot het systeem budgetbeheer;

 • andere personen waaraan het OCMW, op voorstel van de sociale dienst, een toegangsbewijs toekent.

1.3.3. Hitte telefoon

Sinds 2014 ging het OCMW van start met de zogenaamde ‘hittetelefoon’. Mensen die als gevolg van hoge temperaturen en ozonconcentraties niet-medische hulp nodig hebben en niet terecht kunnen bij hun directe omgeving, kunnen contact opnemen met het OCMW tijdens de kantooruren van 8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

Het OCMW zal de nodige stappen nemen om u te helpen. Indien nodig wordt er doorverwezen naar en/of contact opgenomen met de huisarts of een beschikbare arts.

Indien het gaat over een niet-medische hulpvraag, kan een huisbezoek afgelegd worden waarbij er materiële, immateriële en psycho-sociale hulp wordt geboden.

Voorbeelden hiervan zijn: het verluchten van de woning, water beschikbaar stellen, gordijnen of rolluiken dicht doen, advies geven en doorverwijzen naar andere diensten.

1.4. SOCIALE EN PSYCHISCHE BEGELEIDING

De maatschappelijk assistenten hebben niet enkel tot taak te helpen bij problemen van financiële en materiële aard.

Zij helpen ook in geval van persoonlijke, familiale en psychologische moeilijkheden, zoals relatieproblemen, gezinsmoeilijkheden, aanvaarding van een moeilijke situatie, verslavingsproblemen… en zoeken samen met de hulpvrager naar oplossingen.

De maatschappelijk assistenten zullen, binnen de mogelijkheden en wensen van de cliënten en binnen de concrete situatie, die hulpmiddelen aanwenden die het meest aangewezen zijn. Indien nodig zal de maatschappelijke assistente doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Sociale dienst

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be