Managementteam (MAT)

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het managementteam waakt over de eenheid in de werking en de kwaliteit, organisatie en werking van de gemeentelijke diensten en over de interne communicatie.

Anderzijds fungeert het managementteam als verplicht overlegorgaan in bepaalde gemeentelijke aangelegenheden: o.m. voor de vaststelling van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel en bij de opmaak van de meerjarenplanning en de budgetten.

Tot slot staat het de algemeen directeur bij in zijn taken, o.m. inzake de ondersteuning van de politieke besluitvorming.

Het managementteam van de gemeente Kruishoutem bestaat uit:

  • de algemeen directeur, voorzitter van het MAT;
  • de financieel directeur;
  • de beleidscoördinator, secretaris van het MAT;
  • het afdelingshoofd Welzijnszaken;
  • het afdelingshoofd Grondgebiedzaken;
  • de burgemeester, lid met raadgevende stem.