Meerjarenplan 2014 - 2019 en budgetten

De Vlaamse Regering heeft op 25 juni 2010 het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus voor de gemeenten en OCMW’s goedgekeurd.

Vanaf 2014 wordt de beleidsvoering en de financiële vertaling ervan gepland, gebudgetteerd en gerapporteerd vanuit één geïntegreerd systeem. Dit voor de volledige legislatuur 2014-2019. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota en een toelichting.

De strategische nota beschrijft de prioritaire doelstellingen die de komende 6 jaar zullen worden gerealiseerd.

De gemeente Kruishoutem heeft 2 prioritaire beleidsdoelstellingen (BD) vastgelegd voor de periode 2014-2019, waaraan telkens diverse actieplannen (AP) en acties werden gekoppeld:

BD1: Het omgevingscomfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te verbeteren.

 • AP1: Uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren.
 • Aanleg van de nodige wegenis- en infrastructuur voor de ontwikkeling van het wooninbreidingsgebied ‘Centrum’.

 • Gefaseerde herinrichting van de Markt, Nieuw Plein en omgeving.

 • Herstellingswerken Karreweg (i.s.m. gemeente Zulte).

 • Herstellingswerken aan wegen, voet-, fiets- en wandelpaden.

 • AP2: Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren
 • Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk kerkhovenbeleid (uitbreiding of herschikking urneveld en strooiweide, bijkomende grafkelders).
 • Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk openbaar en privaat patrimonium.
 • AP3: Bijkomende ruimte creëren om te wonen en te werken
 • Een beperkte uitbreiding realiseren van de bedrijventerreinen Hoogmolen en Zaubeek.
 • De sociale en private woningbouw in de gemeente stimuleren

BD2: De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.

 • AP1: De toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren.
 • Aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark.
 • AP 2: De efficiëntie en transparantie van de gemeentelijke administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen.
 • Aankoop geautomatiseerd secretariaatsprogramma en gedeeltelijke vernieuwing multimedia-randapparatuur raad- en schepenzaal.
 • Gemeente en OCMW intensifiëren hun samenwerking.
 • Uitwerken van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW om te komen tot een geïntegreerde samenwerking (ondersteunende en technische diensten).
 • AP3: De gemeente realiseert bijkomende kinderopvang.
 • Oprichten van een mini-crèche hetzij i.s.m. de VZW Vijvens, hetzij in eigen regie.
 • AP4: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren en ondersteuning van de thuiszorg.
 • Ondersteuning bieden aan de VZW Vijvens in de oprichting van een lokaal dienstencentrum op de site Waegebrugge.

Daarnaast werden voor cultuur, bibliotheek, jeugd en sport doelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Vlaamse beleidsprioriteiten binnen deze sectoren. Hierdoor kan de gemeente beschikken over Vlaamse subsidies ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid.

Alle andere doelstellingen en acties worden gegroepeerd onder ‘gelijkblijvend beleid’.

De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht.

De toelichting bij het meerjarenplan bestaat o.a. uit de omgevingsanalyse, de beschrijving van de financiële risico’s, het overzicht van de beleidsdoelstellingen, de interne organisatie en de financiële vaste activa.