Heraanleg Markt, Nieuw Plein en omgeving

Via onderstaande vragen en antwoorden brengt het gemeentebestuur u op de hoogte van de plannen voor de heraanleg van Markt en omgeving.

1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen aan het plan?

Naast een aantal kleine wijzigingen situeren de grootste aanpassingen zich voornamelijk in het voorzien van bijkomende parkeergelegenheid. Zo werd er:

  • een uitbreiding voorzien van parking aan de sporthal;
  • extra parking voorzien (14 plaatsen) ter hoogte van de kerk voor het Kloefke
  • een aanpassing van de parkeergelegenheid voorzien langs o.a. de Waregemsesteenweg.
  • extra plaatsen langparkeren op het Nieuw Plein

De meeste vragen en opmerkingen van inwoners handelden immers over parkeerplaatsen die verdwijnen of verplaatst werden. Om hier zoveel als mogelijk aan tegemoet te komen, werden door het gemeentebestuur dan ook de nodige aanpassingen gedaan, mét behoud van het oorspronkelijk voorgestelde concept.

2. Zal er nog voldoende parkeergelegenheid zijn in het centrum?

Ja, ten opzichte van het reeds voorgestelde voorontwerp werden er 31 bijkomende parkeerplaatsen voorzien. Volgens het Vademecum Parkeerbeleid is de parkeerbezetting tijdens een werkdag de maatgevende parkeerbehoefte. Hiervan uitgaande kan de parkeerbehoefte bepaald worden: Er is momenteel een gemiddelde bezettingsgraad van 40% in het centrumgebied en op het Nieuw Plein. 40% van het huidig aantal parkeerplaatsen is 165 parkeerplaatsen. Met een totaal van 328 parkeerplaatsen, zijn er dus ruim voldoende parkeerplaatsen voorzien nl. bijna het dubbel van de parkeerbehoefte. Uiteraard zullen er in de toekomst voor uitzonderlijke gelegenheden nog heel wat extra plaatsen in de nabijheid van het centrum bijkomen: in het wooninbreidingsgebied achter het gemeentehuis, ter hoogte van de site De Snerck in de Nieuwstraat, in het Fockaertshof achter de Mastbloem en ter hoogte van zaal Telex.

3. Waarom worden er geen afzonderlijke fietspaden voorzien?

Aangezien in het centrum de nodige ruimte ontbreekt om vrijliggende fietspaden aan te leggen, werd er geopteerd voor gemengd verkeer waarbij fietsers en autoverkeer zich gemengd op de rijbaan bewegen, hetgeen in de meeste centra het geval is.

4. Wat zal er gebeuren met de blauwe zone?

Deze zal ook behouden blijven na de heraanleg van het centrum.

Aangezien het respecteren van de blauwe zone niet meer kan geverbaliseerd worden, zal het gemeentebestuur bij de herinrichting een nieuw reglement goedkeuren voor het parkeren in de blauwe zone waarbij retributies zullen worden uitgeschreven wanneer men langer parkeert dan toegelaten in de blauwe zone of wanneer men de parkeerschijf niet (duidelijk) hanteert.

5. Waar gaan de Gulden Eifeesten en de kermis doorgaan?

De locatie blijft behouden op het Nieuw Plein en ook de Blekerijstraat zal betrokken worden.

6. Zijn alle details op het plan al definitief en uitgewerkt?

Nee, zoals reeds eerder gecommuniceerd, zal de herinrichting van het centrum in 2 fasen gebeuren.

Voor fase 2 dient nog verder overleg gepleegd te worden met het Agentschap Wegen en Verkeer dat als wegbeheerder mede het ontwerp dient goed te keuren. In dat overleg zal ook nagegaan worden welke maatregelen kunnen genomen worden om de snelheid van het verkeer op de Waregemsesteenweg te beperken. Ook voor fase 2 zal een aparte bouwvergunning aangevraagd worden waarbij er opnieuw de mogelijkheid is tot inspraak door de bevolking.

Voor fase 1 worden de plannen verder uitgewerkt, met name:

  • Niveaubepaling van voetpaden, rijweg, parkeerplaatsen e.d.m.;
  • Keuze en inplanting openbare verlichting,
  • Inplanting zebrapaden,
  • Keuze van beplanting en straatmeubilair (vuilbakken, zitbanken, enz.)

7. Zal er nog parkeergelegenheid zijn op het Nieuw Plein tijdens de markt?

Ja, zowel op het Nieuw Plein als in de nabije omgeving zullen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Door de positionering van de markt zal ongeveer de helft van het plein vrij blijven en worden er ook zo min mogelijk conflicten gecreëerd met op- en afrijdend verkeer.

8. Waarom wordt de bushalte niet verplaatst naar de Waregemsesteenweg?

De verplaatsing van de bushalte naar het Nieuw Plein is noodzakelijk om de doorstroming van het verkeer in het centrum te vergemakkelijken.

Het traject van de bussen van De Lijn wordt hierdoor iets langer. De Lijn was bereid om, in het belang van een vlotte verkeerscirculatie, hier tot op zekere hoogte in tegemoet te komen.

Indien de bushalte zou verplaatst worden naar de Waregemsesteenweg impliceert dit nog een bijkomende verlenging van het traject waarmee De Lijn zich echter niet akkoord kon verklaren. Om die reden blijft het bestaande compromis behouden.

9. Wat zal het nieuw traject van de lijnbussen zijn?

  • Richting Deinze: komende vanaf de Hoogstraat zal de bus de Blekerijstraat inrijden om vervolgens langs de halte op het Nieuw Plein en de Waregemsesteenweg terug langs het huidige traject verder te rijden.
  • Richting Oudenaarde: ook deze lijn zal de Blekerijstraat inrijden naar de halte op het Nieuw Plein. Via de Woestijnestraat en de Stefaan De Jonghestraat zal de bus de Oudenaardsesteenweg nemen.

10. Zal de frituur verhuizen naar het Nieuw Plein?

Nee, omwille van de centrale ligging op een knooppunt van invalswegen zal op de huidige locatie de voorziening worden geboden om een frituur uit te baten.

De mogelijkheid wordt echter voorzien om alsnog in de toekomst een kleine handelszaak (bvb. krantenkiosk, postpunt ...) op het Nieuw Plein op te richten. Het gebouw zal echter nog niet meteen in fase 1 mee worden opgericht.

11. Zal tijdens de werken de markt nog steeds op het Nieuw Plein plaatsvinden?

Nee, omwille van de omvang en de aard van de werken is dit niet mogelijk. Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel verschillende alternatieve locaties teneinde de wekelijkse markt tijdens de werken in zo optimaal mogelijke omstandigheden verder te laten doorgaan.

12. Wie zal instaan voor het groenonderhoud?

Het gemeentebestuur zal instaan voor het groenonderhoud. Het is de bedoeling om te opteren voor een onderhoudsvriendelijke beplanting zodat het onderhoud vlot kan gegarandeerd en onder controle kan worden gehouden.

Ook bij de keuze van de voegvulling zal bijvoorbeeld de nodige aandacht worden geschonken aan het vermijden van onkruid.

13. Is er een fietsenstalling voorzien?

In fase 1 is reeds voorzien in de aanleg van een fietsenstalling op het Nieuw Plein, dit ter hoogte van de bushalte.

14. Hoe zal de waterpartij op het Nieuw Plein er uit zien?

Het is de bedoeling om een ondiepe, smalle waterpartij te creëren die - indien nodig - kan afgedekt worden (bvb. tijdens de Gulden Eifeesten). Het water zal opgepompt worden en vervolgens gravitair terugstromen in de richting van de Markt. Het onderhoud hiervan zal gebeuren door het gemeentebestuur net zoals nu het geval is voor de fontein.

15. Wanneer zullen de werken starten?

Indien alles volgens plan verloopt, zullen de werken van start gaan na de Gulden Eifeesten 2015. De werkzaamheden voor fase 1 zullen vermoedelijk maximaal 1,5 jaar duren. In de planning zal voorzien worden om de Gulden Eifeesten in 2016 op het vernieuwde Nieuw Plein te laten doorgaan.

Uiteraard zal niet het hele tracé ineens opgebroken worden, maar zal dit gefaseerd gebeuren teneinde de hinder voor de aangelanden zoveel als mogelijk te beperken. Zo zal er worden op toegezien dat de aannemer, na het plaatsen van de riolering, tijdelijk een steenslagverharding of fundering zal aanbrengen, zodat de woningen en handelszaken toegankelijk blijven en de hinder beperkt blijft.

De betrokken inwoners zullen tijdig per brief op de hoogte gehouden worden van de exacte fasering. Uiteraard zal er ook via de website en het Eierdopje de nodige communicatie zijn.

PLANNEN

Afdeling Grondgebiedzaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be