Belastingsverordening op het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater en het illegaal aansluiten op de openbare riolering

De overheden dienen steeds meer te investeren in (dure) gescheiden rioleringsstelsels en de aanleg van zuiveringsinfrastructuur. Maar ook de burger moet op correcte wijze zijn privéwaterafvoeren aansluiten op de openbare infrastructuur.

Eigenaars die niet-optimaal afkoppelen of illegaal aansluiten op de openbare riolering zullen voortaan een belasting moeten betalen. De belasting bedraagt jaarlijks 750 euro, zolang de eigenaar geen conform keuringsattest overmaakt aan het gemeentebestuur.

De belasting is in de volgende 4 gevallen verschuldigd door de eigenaar van het gebouw:

  1. die uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de voorlopige oplevering van wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein plaatsvond, niet beschikt over een conform keuringsattest van de private riolering.
  2. waarvan door de rioolbeheerder (TMVW-Aquario) een dossier ter handhaving wordt overgemaakt aan de gemeente wegens het niet beschikken over een conform keuringsattest.
  3. die niet heeft voldaan aan de realisatie van een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) bij een bestaande woning gelegen in prioritaire gebieden, zoals voorzien in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). Voor IBA’s met prioriteit 1 dient hieraan voldaan te zijn tegen 31 december 2017. Voor IBA’s met prioriteit 2 dient dit te gebeuren tegen 31 december 2021.
  4. waarvan wordt vastgesteld dat de nieuwe of gewijzigde rioolaansluiting niet werd aangevraagd bij en uitgevoerd in opdracht van de rioolbeheerder (TMVW-Aquario) en eigenhandig (zelf of door een eigen aannemer) werd gerealiseerd.Hier bedraagt de belasting eenmalig 500 euro, onverminderd de kosten welke door de rioolbeheerder nog worden aangerekend voor de controle, de eventuele aanpassing van de rioolaansluiting en de aansluitingsvergoeding.

Voor meer informatie over gescheiden rioleringsstelsels kunt u zich wenden tot de milieudienst – tel. 09 333 71 18 – milieu@kruishoutem.be.

Volledig reglement (binary/octet-stream, 316.8 kB, info)