Gemeentebestuur steunt verenigingen en organisatoren

Verenigingen en andere organisatoren kunnen voor bepaalde activiteiten rekenen op de steun van het gemeentebestuur. Hieronder leest u over welke subsidies dit gaat.

Dien tijdig uw aanvraag in!

1. Projectsubsidies voor podiumactiviteitengeld

Wie een publiek toegankelijke podiumactiviteit binnen de gemeente opzet kan hiervoor een projectsubsidie ontvangen van het gemeentebestuur.

Volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking: (straat)theater, film-, dans-, cabaret-, circusvoorstelling, muziekoptreden, voordracht, lezing of tentoonstelling.

De projectsubsidie bedraagt maximaal de helft van de gemaakte kosten, met een maximum van 1.000 euro per aanvraag. Per aanvrager komen maximaal 2 aanvragen per jaar voor subsidiëring in aanmerking.

Indien het budget van 11 630 euro ontoereikend is ten gevolge van het grote aantal aanvragen, dan wordt het krediet proportioneel verdeeld onder de aanvragen.

Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • gages en auteursrechten voor 50 %
  • huur van materialen en drukwerkkosten voor 25 %
  • verbruiksmaterialen voor podiumopbouw voor 25 %

Aanvraagprocedure

Het werkingsjaar waarop de aanvragen betrekking hebben, loopt van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018.

De aanvragen dien je voor 1 september 2017 in via het geijkte aanvraagformulier van het gemeentebestuur.

2. Huursubsidie voor audiovisueel materiaal

Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst aan verenigingen voor de huur van audiovisueel materiaal tijdens hun activiteiten (bv. geluidsinstallatie, beamer en projectiescherm, lichtorgel …).

De kernlijnen uit dit reglement zijn:

  • aanvragen voor 1 oktober 2017 indienen via het daartoe speciaal aangemaakte aanvraagformulier;
  • bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van de huurfactuur op naam van de vereniging;
  • de tussenkomst bedraagt de helft van de voorgelegde factuur, met maximum van 150 euro per aanvraag;
  • per vereniging kunnen maximaal 2 aanvragen voor een tussenkomst in aanmerking komen;
  • deze 2de aanvraag komt slechts in aanmerking indien het voorziene krediet dit nog toelaat;
  • indien het budget ontoereikend is ten gevolge van het grote aantal aanvragen, dan wordt het krediet evenredig verdeeld onder de aanvragen.

De reglementen en aanvraagformulieren van beide subsidiereglementen kunt u hier raadplegen. 

Info en aanvragen: cultuurbeleidscoördinator, Bart Victor, 09 333 71 15 of cultuurdienst@kruishoutem.be.