Toekomst kerkgebouwen

KERKENBELEIDSPLAN GOEDGEKEURD

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden stelden samen in opdracht van de Vlaamse overheid een globaal kerkenbeleidsplan op waarin de toekomstvisie van de Kruishoutemse kerken opgenomen is.

Het bestaan van een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is een voorwaarde om in de toekomst verder subsidies te verkrijgen voor restauratie en onderhoud in het kader van het decreet onroerend erfgoed en in het kader van het decreet betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst.

Het kerkenbeleidsplan van de gemeente Kruishoutem omvat een studie van de 6 kerkgebouwen bestemd voor de rooms-katholieke eredienst: Sint-Eligius Kruishoutem, Sint-Gabriël Kruishoutem-Marolle, Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand Lozer, Sint-Machutus Wannegem, Sint-Denijs Lede en Sint-Ursmarus Nokere.

Totstandkoming van het kerkenbeleidsplan Kruishoutem

Het kerkenbeleidsplan kwam tot stand met ruime inspraak en betrokkenheid van alle belanghebbenden en onder de deskundige begeleiding van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC).

Zo werd er een burgerlijke werkgroep samengesteld uit bevoegde mandatarissen en ambtenaren evenals een kerkelijke werkgroep waarin het centraal kerkbestuur, leden van de kerkfabrieken en de pastoor vertegenwoordigd waren.

De beide werkgroepen hadden als taak om alle relevante informatie te verzamelen en voorstellen te doen omtrent de toekomstmogelijkheden van alle kerken van Kruishoutem.

Daarnaast kon ook u tijdens de inspraakmomenten in het voorjaar uw idee, bekommernis of voorstel formuleren. Deze resultaten werden verwerkt in het kerkenbeleidsplan.

De voormelde aanpak heeft geleid tot een sterk draagvlak omtrent het ontwerp van kerkenbeleidsplan bij alle betrokken actoren.

Het ontwerp van kerkenbeleidsplan werd inmiddels goedgekeurd door de kerkelijke en burgerlijke werkgroep, het college van burgemeester en schepenen en het bisdom Gent. 

De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan Kruishoutem goed in zitting van 11 september 2017.

Inhoud van het kerkenbeleidsplan Kruishoutem

Het kerkenbeleidsplan start met de geografische situering van de 6 kerkgebouwen en een overzicht van het aantal erediensten (huwelijken, begrafenissen) die er plaatsvonden gedurende het voorbije decennium.

Vervolgens omvat het kerkenbeleidsplan een informatiefiche per kerkgebouw waarbij onderzoek werd gedaan naar het gebouw zelf, het actuele gebruik en de functie van de parochiekerk.

Toekomstvisie

Als vertrekpunt voor de discussie over de toekomst van de 6 kerken werd uitgegaan van het pastoraal plan dat in november 2016 werd opgesteld voor de nieuwe parochie ‘Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem’. Hierbij werd bepaald dat de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem zal fungeren als ankerkerk en dus voor onbepaalde duur parochiekerk blijft met een wekelijkse eucharistieviering in het weekend en liturgische vieringen (dopen, communies, vormsels, huwelijken, uitvaarten en andere liturgische vieringen).

De overige 5 kerken (zusterkerken) hebben sinds 1 juli 2017 geen maandelijkse zondagsvieringen meer en kunnen enkel nog gebruikt worden voor uitvaarten, huwelijken en occasionele vieringen, zolang ze niet herbestemd zijn.  Dit impliceert dat de zusterkerken vanaf 1 juli 2017 vatbaar zijn voor neven- of herbestemming.

Het kerkenbeleidsplan resulteert tot slot in een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de kerkgebouwen dat als volgt wordt geformuleerd:

Deelgemeente

(en wijk)

Kerk

Toekomstvisie

Kruishoutem

Sint-Eligiuskerk

Parochiekerk met valorisatie

Marolle

Sint-Gabriëlkerk

Nevenbestemming in tussentijd, herbestemming met stille ruimte na afronden plannen

Lozer

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandskerk

Nevenbestemming met evaluatie (nevenactiviteiten verenigingen, cultuur, toerisme)

Wannegem

Sint-Machutuskerk

Nevenbestemming met evaluatie (nevenactiviteiten verenigingen, toerisme), onderzoeken urnenkerk (neven- of herbestemming na plannen)

Lede

Sint-Dionysiuskerk

Nevenbestemming met evaluatie, cultuurkerk (actieve zoektocht culturele nevenactiviteiten)

Nokere

Sint-Ursmaruskerk

Nevenbestemming met evaluatie (nevenactiviteiten verenigingen, toerisme, activiteiten NOCRA)

Als zich een opportuniteit voordoet, is herbestemming voor alle kerken buiten de Sint-Eligiuskerk bespreekbaar, maar wordt in overleg bekeken hoe het aspect stilteruimte kan worden ingebouwd.

banner infosessie 3 10 2017

Documenten:

Presentaties: