Bodem

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst zoals die zich onder invloed van biologische, fysische en chemische inwerkingen ontwikkelt.  Hier vind je meer informatie over wanneer en hoe een bodemattest aanvragen, de saneringsplicht bij bodemverontreiniging en de nodige attesten bij grondverzet. 

Bodemattest

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het bodemsaneringsdecreet is de potentiële koper te beschermen. Dit decreet vermijdt dat je een grond koopt die mogelijk verontreinigd is zonder dat je er weet van hebt.

Sinds 1 oktober 1996 dient een bodemattest aangevraagd te worden vooraleer een overeenkomst gelsoten wordt voor de overdracht (verkoop, ruil, schenking, ...) van een grond.

Hoe aanvragen? De OVAM heeft een site die helemaal gewijd is aan bodembescherming en bodemattesten, een belangrijk thema voor iedereen die aan bouwen denkt. (www.ovam.be/bodem)

Bodemvervuiling

Schadegevallen

  • Onvoorziene gebeurtenissen die aanleiding geven tot bodemverontverontreiging vb.: ongevallen, breuk in tank/leidingen

  • Verplichte behandeling: bodemsaneringsdeskundige maakt evaluatierapport

  • verplichte melding bij uw instantie: OVAM of burgemeester.

Grondverzet

Wil je een terrein ophogen of grond uitgraven en afvoeren, dan is dit gebonden aan strikte regels.  Een verkeerd gebruik van uitgegraven grond kan immers bodemverontreiniging veroorzaken.

Aan de hand van volgende vragen en onderstaand schema kan je nagaan aan welke bepalingen van het grondverzet je moet voldoen:

  • Bedraagt het volume grondverzet meer dan 250 m³? 
  • Situeren de werken zich op een verdachte grond? 
  • Ga je de uitgegraven bodem opnieuw gebruiken op hetzelfde terrein? 
  • Is er een grondoverschot dat je moet afvoeren?

grondverzet

Legende:
TV: technisch verslag
BBR: bodembeheersrapport
Buiten: werken buiten de kadastrale werkzone
Binnen: werken binnen de kadastrale werkzone

Het technische verslag en het bodembeheersrapport worden opgesteld door erkende bodemsaneringsdeskundigen.  Een lijst van erkende bodemsaneringsdeskundige is terug te vinden op de website van de OVAM > Bodem > Adresboek en erkenningen.

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be