Bomen en bossen

Bossen

Ontbossing:

Ontbossen is een bos geheel of gedeeltelijk rooien en aan de grond een andere bestemming of een ander gebruik gegeven.

Wat te doen?

Stedenbouwkundige vergunning aanvragen samen met een compensatievoorstel. 

Formulieren: stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken (application/msword, 41.5 kB, info) en compensatievoorstel (application/msword, 55.8 kB, info

Kapmachtiging

Indien u een bos wenst te rooien en vervolgens heraanplant of als je een dunningskap wenst uit te voeren, dan heb je een kapmachtiging nodig. 

Wat te doen?

 • Bos zonder bosbeheersplan: kapmachtiging aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.  Het aanvraagformulier kan je hier (application/msword, 370.2 kB, info) downloaden.

 • Bos met bosbeheersplan: kappingen moeten niet gemeld worden indien uitgevoerd zoals in het plan aangegeven. 

Andere

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bomen met een stamomtrek groter of kleiner dan 1 meter op 1 meter hoogte. 

Stamomtrek ≥ 1 meter

Er dient een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden bij de dienst grondgebiedzaken van de gemeente. 

Uitzondering: Er is geen stedenbouwkundige vergunning vereist indien aan volgende 4 voorwaarden voldaan wordt:

 • de bomen maken geen deel uit van een bos
 • de bomen bevinden zich in woongebied of in industriegebied of een daarmee vergelijkbaar gebied en niet in een woonparkgebied of een daarmee vergelijkbaar gebied
 • de bomen bevinden zich op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw
 • de bomen bevinden zich binnen een straal van maximum 15 meter rondom de vergunde woning of bedrijfsgebouw

Stamomtrek < 1 meter

Een natuurvergunning dient aangevraagd te worden bij de milieudienst. 

Uitzondering natuurvergunningsplicht: zie onderaan. 

Vegetatie en kleine landschapselementen (KLE)

Voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen is een natuurvergunning vereist.  Het gaat hier bijvoorbeeld om: rooien van bomenrij, boomgaard, houtkant, haag, boom, knotboom. 

Voor welke bestemmingsgebieden is een natuurvergunning vereist:

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brondgebeiden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden
 • voor KLE: ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in agrarisch gebied

Uitzondering: er is geen natuurvergunning vereist indien:

 • de vegetatie zich bevindt op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw en binnen een straal van 100 meter rond dit gebouw.  Bij groene gewestplanbestemmingen (natuur-, reservaat-, park-, buffer- of bosgebied) geldt een straal van 50 meter.  De woning moet bewoond zijn of het bedrijfsgebouw in gebruik. 
 • je beschikt over een stedenbouwkundige vergunning waarbij advies werd gevraagd aan Afdeling Natuur en Bos.  
 • de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan

Het is verboden volgende KLE te wijzigen:

holle weg, graft, bron, moeras, ven, heidegebied, waterrijk gebied of duinvegetaie.

In groene-, park-, buffer- of bosgebieden mogen geen poelen en historisch permanent grasland gewijzigd worden. 

Het natuurvergunningsaanvraagformulier kan je hier (application/pdf, 530.6 kB, info) downloaden. 

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be