Sociaal verhuurkantoor

SVK

Het Sociaal Verhuurkantoor OCMW Kruishoutem is sinds februari 2016 erkend door de Vlaamse Overheid.

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wenst woningen op de private huurwoningenmarkt aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, die voldoen aan de voorwaarden. De woning dient echter wel te beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Tevens wenst het SVK de onderverhuurders vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder en hen te stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.

Verhuur zonder zorgen via een sociaal verhuurkantoor

De eigenaars, die hun woning in huur geven, hebben verschillende voordelen door te verhuren aan een erkend SVK waaronder:

 • U bent zeker van uw huurinkomsten: het SVK betaalt iedere maand stipt de huur
 • Er zijn mooie financiële voordelen zoals renovatiepremies, fiscaal voordeel …
 • U bent verlost van alle administratieve rompslomp rond de verhuring en hebt zekerheid dat uw woning zal verhuurd worden.

Ontdek het verhaal van Guy en Yoke in onderstaande filmpje.

“Filmpje” (video/mp4, 3.7 MB, info)

Dit is een campagne van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse sociaal verhuurkantoren.
Voor meer informatie kan u het sociaal verhuurkantoor OCMW Kruishoutem telefonisch bereiken op het nummer 09 333 71 42 of via mail: OCMW@kruishoutem.be.

Wie kan zich inschrijven voor het huren van woning van het Sociaal Verhuurkantoor?

Wanneer je je wilt inschrijven op de kandidatenlijst als kandidaat-huurder dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • een netto belastbaar inkomen op jaarbasis hebben dat lager is dan (inkomstenvoorwaarde 2017):
  • 24.452 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
  • 26.500 euro voor een alleenstaande gehandicapte;
  • 36.676 euro voor alle andere categorieën, vermeerderd met 2.050 euro per persoon ten laste;
 • geen woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland, op deze voorwaarde zijn enkel uitzonderingen voorzien;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;
 • beschikken over een bewijs, getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je het vereiste Nederlandse taalniveau haalt;
 • inburgeringbereidheid voor zover de kandidaat huurder een verplichte 'inburgeraar' is.

Aan deze inschrijvingsvoorwaarden moet je eveneens voldoen bij de toewijzing van een woning.

Wat moet je doen om kandidaat huurder te worden?

Met volgende documenten dien je je aan te melden op de sociale dienst van het OCMW:

 1. Je identiteitskaart of een recto-versie kopie hiervan;
 2. Een bewijs van uw huidig inkomen (alle gezinsleden): dit kan een loonfiche, een bewijs van de mutualiteit … zijn.
 3. Aantal kinderen ten laste
 4. Een attest van invaliditeit (indien van toepassing).
 5. De nodige gegevens om uw woonnood in te schatten

Bevindt u zich in een van onderstaande situaties, bezorg dan de gevraagde documenten.

 • Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden: opzegbrief van uw huurcontract, gerechtelijke brief van de uithuiszetting, bewijs verblijf in crisisopvang,….
 • Woont u in een pand dat niet geschikt is voor bewoning: bewijs van bewoning camping,… stakingsbevel
 • Is uw woning niet in orde of woont u met teveel mensen in de woning: brief ongeschiktheidsverklaring, brief onbewoonbaarverklaring
 • Is uw huurprijs te hoog: bewijs van huidig inkomen en bewijs hoeveel huur u nu betaalt

Een inschrijvingsformulier evenals de andere vereiste formulieren kan je bekomen op de sociale dienst.

Contactpersoon: Evelien Vandendorpe 09/333 71 41.

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be