Projectsubsidie voor podiumactiviteiten

Het gemeentebestuur besliste om de middelen die ze van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt voor gemeenschapsvorming, integraal in te zetten voor projectsubsidiëring van podiumactiviteiten van sociaal-culturele verenigingen. Hiervoor is een jaarlijks gemeentelijk krediet van 11.630 euro ter beschikking.

Onderstaand een overzicht van de voornaamste modaliteiten om van deze projectsubsidie gebruik te kunnen maken.

Waarvoor kan worden aangevraagd:

Publiek toegankelijk podiumactiviteiten die plaats vinden binnen de gemeente, zoals een: (straat)theater, filmvoorstelling, dansvoorstelling, cabaretvoorstelling, circusoptreden, muziekoptreden, voordracht, lezing of tentoonstelling.

Wie kan aanvragen

  • sociaal-culturele verenigingen met hun maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente, die niet al via het jeugd- of sportbeleidsplan worden gesubsidieerd;
  • gelegenheidsgroeperingen die omwille van de aard van hun lokale activiteit(en) door de Cultuurraad en het schepencollege worden erkend.

Subsidiebedrag:

De projectsubsidie bedraagt maximaal de helft van de gemaakte kosten, met een maximum van 1 000 euro per aanvraag. Per aanvrager of groep van aanvragers komen maximaal 2 aanvragen per jaar voor subsidiëring in aanmerking.

Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • gages en auteursrechten voor 50 %
  • huur van materialen en drukwerkkosten voor 25 %
  • verbruiksmaterialen voor podiumopbouw voor 25 %

Aanvraagprocedure:

Het werkingsjaar waarop de aanvragen betrekking hebben, loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

Binnen dit werkingsjaar zijn er 2 instapmomenten mogelijk:

  • 1° mogelijkheid: uiterlijk voor 1 september 2018
  • 2° mogelijkheid: 1 maand voor de datum van de activiteit en uiterlijk voor 31 augustus 2019, voor zover er nog kredieten over zijn na verdeling van de aanvragen die ons voor 1 september 2018 bereikten. 

De aanvragen dienen via het geijkt aanvraagformulier van het gemeentebestuur te gebeuren.

Goedkeuring

De aanvragen worden gebundeld en collectief voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad, waarna het gemeentebestuur beslist over de toewijzing van de projectsubsidie. Indien er meer aanvragen zijn dan beschikbaar krediet worden de aanvragen, in overleg met de Cultuurraad, proportioneel verminderd en is er geen 2de instapmoment meer mogelijk. Aanvragen via het 2de instapmoment worden individueel behandeld.

Uitbetaling

De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt na de activiteit, op basis van het geijkte evaluatieformulier dat vergezeld is van de reële en bewijsbare subsidiabele uitgaven op naam van de vereniging.

Subsidiereglement (application/msword, 55.8 kB, info)

Aanvraagformulier (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 49.4 kB, info)

Evaluatieformulier (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 48.4 kB, info)

Ter verduidelijking van het subsidiereglement werd een tijdlijn (application/vnd.ms-excel, 35.8 kB, info) opgemaakt.

Wie nog meer informatie wenst, kan zich wenden tot de cultuurbeleidscoördinator Bart Victor – tel. 09 333 71 15 – cultuurdienst@kruishoutem.be  

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be