Projectsubsidie voor occasionele jeugdactiviteiten

Voorwaarden initiatief

Voor wie?

Subsidie

De subsidie bedraagt de helft van de gemaakte kosten, met een maximum van 250 euro per initiatief.

Aanvraagdossier

Per vereniging of groep van organisatoren kan slecht 1 aanvraag per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen.

De betrokken initiatiefnemer moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van de activiteit een aanvraagdossier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat mits gunstig advies van de Gemeentelijke Raad voor het Jeugdbeleid een beslissing zal nemen.

Indien er tussentijds geen vergadering van de Gemeentelijke Raad voor het Jeugdbeleid is gepland, dan wordt het advies van de jeugdambtenaar gevraagd.

In het aanvraagdossier dienen minimaal volgende zaken te worden opgenomen:

De toelage wordt uitgekeerd voor de aanvang van de activiteit.

Na de activiteit dient de organisator een rekening op te stellen met een overzicht van de reële en bewijsbare kosten (facturen, kasticketten, onkostennota's ...). Indien de organisator verzuimt dit te doen of onvoldoende uitgaven kan bewijzen, dan heeft het schepencollege steeds het recht de toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Meer info

Velden

NaamWaarde
ThemaVrije tijd / Evenementen organiseren / Gemeentelijke subsidies