Werken met vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is niet zomaar om het even welke activiteit. Het moet gaan om inzet voor een ander zoals: mensen helpen, klussen uitvoeren, activiteiten plannen, evenementen organiseren, leden en/of vrijwilligers werven …

Daarenboven verricht men die activiteiten zonder daarvoor een bezoldiging te ontvangen. Vrijwilligerswerk is onbetaalde inzet, zonder dat men daartoe verplicht wordt. Iedereen die ouder is dan 15 jaar (of in het jaar zelf nog 16 wordt) mag vrijwilligerswerk doen.

Toch laat de wet toe dat vrijwilligers een kostenvergoeding ontvangen zonder in de problemen te komen met sociale zekerheid en kinderbijslag.  Op dergelijke kostenvergoedingen moeten noch belastingen noch sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Ofwel krijgt de vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ofwel een reële kostenvergoeding. De precieze en geactualiseerde bedragen kan je steeds terugvinden op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Informatieplicht

Men is als organisatie verplicht om de vrijwilligers over een aantal basiselementen te informeren.

Zo dient men de vrijwilliger te verwittigen van

  • de sociale doelstelling van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie
  • de identiteit van de verantwoordelijke(n)
  • de afgesloten verzekeringen
  • mogelijke kostenvergoedingen

De organisatie kan deze informatie collectief of individueel, schriftelijk of mondeling, of via haar website meedelen.

Voor bijkomende informatie kan je terecht op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen

Meer info op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be