Nieuwe straatnamen in Kruisem - openbaar onderzoek

Door de fusie zullen vanaf 1 januari 2019 ook in Kruishoutem een aantal gelijkluidende en verwarrende straatbenamingen worden gewijzigd.

We deden een oproep aan de bevolking om een nieuwe naam voor deze straten te suggereren. We mochten voor de straten van Kruishoutem en Zingem samen meer dan 200 naamvoorstellen ontvangen. Een lokale straatnamencommissie heeft op basis van een aantal objectieve criteria uit deze voorstellen de meest passende namen weerhouden. Deze naamvoorstellen werden maandag 9 juli 2018 aan de gemeenteraad in Kruishoutem voorgelegd.

Openbaar onderzoek

Van 12 juli tot en met 22 augustus 2018 wordt een openbaar onderzoek ingesteld waarbij bezwaren kunnen ingediend worden. Alle betrokken bewoners, aanpalende eigenaars en de getroffen bedrijven kregen hierover een informatiebrief. Ook het advies van de cultuurraad zal worden ingewonnen.

Om meer duidelijkheid te brengen in de wirwar van huisnummers en in functie van toekomstige ontwikkelingen, zullen de huizen in de huidige Ommegangstraat, Ouwegemsestraat, Kwadestraat, Geldstraat, Looweg en Nachtegaalstraat hernummerd worden.

De naamvoorstellen voor de straten in Kruishoutem luiden:

Oude benaming

voorstel nieuwe naam

Dijkstraat

Breeakkerstraat

Verwijzing naar de grote akkers ten westen van deze straat.

Zijstraat Boeregemstraat

Plankbeekstraat

Verwijzing naar de waterloop ‘Plankbeek’ die in deze omgeving gelegen is.

Kouterstraat (oostkant)

Terlindenstraat

Verwijzing naar de nabijgelegen hoeve ‘Ter Linden’

Kouterstraat (westkant)

Bisschop Gabriëlsstraat

Verwijzing naar de Wannegemnaar Henri Gabriëls, die bisschop was in Amerika en de Amerikaanse president Roosevelt en paus Pius X tot zijn kennissenkring kon rekenen.

Molenstraat

Houtavestraat

Verwijzing naar de oorspronkelijke plek waar de molen ‘Houtave’ stond.

Pontweg

Veerweg

‘Pont’ verwijst naar ‘overzet’ of ‘veer’

Nachtegaalstraat

(deelweg met Zingem en verlengde hiervan)

Adelardusstraat

Verwijzing naar Adelardus van Corbie, een abt uit de 9de eeuw wiens standbeeld voor de kerk in Huise staat.

Ouwegemsestraat

Neerhofstraat

Verwijzing naar de nabijheid van de neerhoven van de kastelen van Kruishoutem en Lozer in de Kasteelstraat.

Ommegangstraat

Brouwerijstraat

Er was in de Ommegangstraat vroeger een brouwerij gevestigd.

Galgestraat

Keetestraat

Verwijzing naar de ‘Ketehoeve’, naar de vroegere verbindingsweg met de Oudenaardsesteenweg ‘Keeteweg’ en naar de woning ‘De Kete” van de oud-burgemeester van Wannegem Aloïs Van Cauwenberghe.

Wandstraat

Gersstraat

Wandstraat ligt in het verlengde van de Gersstraat

Zijstraat van de Gersstraat

(deel tussen de Wandstraat en Ooikestraat)

Hazeveldweg

Verwijzing naar ‘Haze veld’, een veldnaam ten westen van de Wandstraat.

Kwadestraat

Sterrestraat

Deze weg leidt naar het gehucht ‘Sterreke’. Er was hier vroeger ook een café met de naam ‘Sterreke’.

Gaverstraatje

Lombaertstraat

Deze weg loopt door het gehucht Lombaardskapelle, genaamd naar het nabij gelegen Lombaardsbedehuis.

Groenestraat

Grasstraat

De primaire betekenis van de Groenestraat is immers een met gras begroeide weg.

Looweg

Loweg

De Looweg ligt in het verlengde van de Loweg in Zingem.

Zijstraat Geldstraat

Lapschuerestraat

Betreft de doodlopende zijstraat van de Geldstraat. Dit gehucht is topografisch gekend als Lapschuere.

Wat is het verdere verloop?

Definitieve aanvaarding straatnamen
Na deze procedure is het tot slot de gemeenteraad die beslist over de definitieve straatnamen. De definitieve aanvaarding van de straatnamen staat op de agenda van de gemeenteraad van september.

Uitvoering (okt - dec 2018) Volgens de planning zijn de nieuwe namen bekend tegen eind september 2018. Op die manier is er nog voldoende tijd voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Eind december 2018 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst.

Mijn adres wijzigt! Wat nu?

Wanneer wijzigt mijn adres?
De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Wat met de postcodes?
De postcodes 9750, 9770, 9771 en 9772 blijven behouden.

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuw adres?
Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • alle openbare diensten zoals arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, RVA, VDAB & ziekenfonds.
  • nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonmaatschappijen, internetproviders (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys ...)
  • Open street maps

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijving van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

Wie moet ik zelf nog verwittigen?
U gaat ook best zelf na of er nog instanties verwittigd moeten worden. Denk daarbij aan familie en vrienden, verenigingen waar u lid van bent, bepaalde handelszaken, werkgever, bank, vakbond, abonnementen op kranten en tijdschriften ...

Moeten ondernemingen en verenigingen, waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt, een melding maken aan het Belgisch staatsblad?
Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis aangepast als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?
In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan u bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. U kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, altijd rechts van de voordeur op ooghoogte of zichtbaar aan de hoofdingang indien het huis niet aan de openbare weg grenst.

Wat met mijn identiteitskaart?
Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd om de adreswijziging kosteloos om te zetten op de chip van de bestaande ID-kaart (kinderen, Belgen, vreemdelingen).