Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP)

  1. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stokstorm omvat een ontwikkelingsgebied voor glastuinbouw ter hoogte van de hoeve Stokstorm, op de grens van de gemeenten Deinze en Kruishoutem en vlakbij de grens van de gemeenten Zulte en Nazareth.
    De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 18 december 2008 het PRUP ‘Stokstorm, glastuinbouwgebied van bovenlokaal belang’ definitief vastgesteld. Het plan werd op 10 maart 2009 bij Ministerieel Besluit goedgekeurd.
  2. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI Wannegem-Lede’ is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 2 december 2010. Het PRUP ‘RWZI Wannegem-Lede’ voorziet in de planologische randvoorwaarden voor de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Vaddenhoek (zuiveringsgebied Wannegem-Lede, Lede en Ooike).
  3. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk gebied Deinze’ werd op 6 april 2012 bij Ministerieel Besluit goedgekeurd. Het plan treedt in werking op 4 mei 2012. Een heel klein deel van het PRUP situeert zich op het grondgebied van de gemeente Kruishoutem (gemengd regionaal bedrijventerrein).

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be