Planologisch attest

Wat is een planologisch attest?

De vergunningverlenende overheid baseert zich voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning op de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Hierdoor is het uitbreiden of herbouwen van een bedrijf niet altijd evident. Dit is zeker het geval voor zogenaamde zonevreemde bedrijven, maar ook bedrijven die niet zonevreemd zijn kunnen moeilijkheden ondervinden wanneer zij bijvoorbeeld een loods willen bouwen op een aanpalende grond die in een andere bestemming ligt.

In sommige gevallen kan het ruimtelijk gewenst zijn de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat een bepaald bedrijf haar ruimtelijke ambities kan realiseren. Maar dit kan enkel na een grondige evaluatie van de te verwachten ruimtelijke impact.

Door een planologisch attest aan te vragen kunt u, als bedrijf, een dergelijke evaluatie aanvragen. U dient hiervoor in een aanvraagdossier zeer concreet aan te geven welke ruimtelijke plannen u heeft op korte en op lange termijn. Als uw dossier ontvankelijk blijkt, krijgt u op een redelijke termijn een planologisch attest waarin de bevoegde overheid (dit kan de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest zijn, afhankelijk van de concrete situatie) zich uitspreekt over de ruimtelijke wenselijkheid van het plan dat u heeft voorgesteld.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de technische dienst of via de volgende website : http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13627

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be