Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Het gewestplan is niet het enige bestemmingsplan in deze gemeente. Er werden te Kruishoutem reeds diverse BPA’s opgemaakt. Deze BPA’s regelen mede de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

Het betreft:

Nr.

Naam BPA

Datum goedkeuring

Doel                                                          

1

BPA ‘Markt en omgeving’

20/01/2006

Ordenen woongebied en deel
woonuitbreidingsgebied Groenenweg Zuid

2

BPA ‘Bedrijventerrein’

20/06/1994

Ordenen bestaand en uitbreiding industriegebied
door wijziging bestemming agrarisch gebied

3

BPA ‘Nellekenskeer’

22/04/1985

Regularisatie Sofinal nv

4

BPA Jupiter Nokere

21/09/2005

Regularisatie voetbalterrein “Jupiter Nokere”

5

BPA Marolle

14/07/2004

Voorzien van de planologische randvoorwaarden
voor de uitbreiding van een psychiatrisch centrum
en de bouw van een nieuwe school

6

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 1A

28/10/2003

Opname 10 zonevreemde bedrijven;

voor 5 bedrijven momenteel in herziening gesteld

7

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 1B

goedgekeurd maar vernietigd door Raad Van State

Opname 1 zonevreemd bedrijf

8

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 2

14/07/2004

Opname 3 zonevreemde bedrijven 

9

BPA Moerasstraat

30/08/2005

Voorzien van de planologische randvoorwaarden
voor de aanleg van een KWZI

11

BPA Carpoolparking

17/08/2005

Naar aanleiding van de aanpak van de gevaarlijke punten
in Vlaanderen wordt het op- en afrittencomplex aan de E 17
te Kruishoutem volledig heraangelegd, er wordt ook de aanleg
van een carpoolparking voorzien, dit BPA dient de planologische
randvoorwaarden te bieden om deze parking te kunnen realiseren

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be