Gewestplan

Het gewestplan Oudenaarde, waar Kruishoutem deel van uitmaakt, werd goedgekeurd bij K.B. op 24-02-1977. Er werd een gewestplanwijziging goedgekeurd op 29-10-1999. Het gewestplan deelt de gemeente op in verschillende gebieden en bepaalt de bestemmingen ervan.

Voor Kruishoutem betekent dit het volgende:

  • 85% van het grondgebied is ingekleurd als agrarisch gebied (39%) of landschappelijk waardevol agrarisch gebied (45%); door de gewestplanwijzing vond een verschuiving plaats binnen de agrarische gebieden: een groot aandeel landschappelijk waardevol agrarisch gebied werd omgezet naar bouwvrij agrarisch gebied en agrarisch gebied met landschappelijke of bijzondere waarde, er was een afname van het agrarisch gebied ten voordele van bos- en parkgebied
  • de bestemming woongebied komt uitsluitend voor in de dorpskern van Kruishoutem
  • de kernen van Nokere, Wannegem, Lede en Lozer zijn aangeduid als woongebied met landelijk karakter; enkele linten ten westen van de E 17 (Karreweg) werden eveneens ingekleurd als woongebied met landelijk karakter
  • rond de dorpskern van Kruishoutem (voornamelijk ten westen) bevinden zich enkele woonuitbreidingsgebieden; aansluitend op de kern van Lozer bevindt zich het woonuitbreidingsgebied Waterhoek; door de gewestplanwijzing werden enkele woonuitbreidingsgebieden omgezet naar agrarisch gebied (Fokkaartshof, 28 ha was voorstel is echter niet weerhouden); Aaishovendries, 22,5 ha), naar woongebied (Fokkaartshof, 1 ha) en naar gebied voor kernontwikkeling (Aaishovendries, 1,7 ha)
  • ten westen van de E 17 bevindt zich een grote zone voor milieubelastende industrie (Beaulieu)
  • langs de Deinsesteenweg (N 494) ligt een groot gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s; een kleinere ambachtelijke zone is gevestigd in de Schaagstraat (nabij E 17)
  • ten oosten van de kern van Kruishoutem is er een kleine zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen (containerpark)
  • parkgebieden komen voor ten oosten van de kern van Kruishoutem en ten westen van Lozer
  • ten westen van Lozer bevindt zich een natuurreservaat (de Zandvlooi)
  • op het oorspronkelijke gewestplan waren reservatiestroken voorzien voor de aanleg voor een hoofdverkeersweg als zuidelijke omleiding van Kruishoutem en als rechttrekking van de Waregemsesteenweg (N 437). Deze reservatiestroken werden geschrapt in de gewestplanwijziging.

In onderstaande tabel worden de oppervlakten van de verschillende bodembestemmingen te Kruishoutem weergegeven (in hectare). Hierbij wordt geen rekening gehouden met bestemmingswijzingen door BPA’s (wat o.m. een stijging van de oppervlakte voor milieubelastende industrie omvat).

Bestemming volgens het gewestplan

percentage

oppervlakte in ha

1

Woongebied

1,98%

93,34

2

Woonuitbreidingsgebied

1,19%

88,85

3

Woongebied met landelijk karakter

2,62%

123,66

4

Gebied voor kernontwikkeling

0,03%

1,5

5

Gebied voor milieubelastende industrie

1,98%

93,69

6

Gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor KMO

0,8%

39,30

7

Dienstverleningsgebied

0,00%

0,01

8

Agrarisch gebied

39,10%

1.847,76

9

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

44,50%

2.103,31

10

Valleigebied

0,66%

31,18

11

Bouwvrij agrarisch gebied

1,74%

82,2

12

Parkgebied

2,38%

112,53

13

Bosgebied

0,88

41,36

14

Bosuitbreidingsgebied

0,53%

24,8

15

Natuurgebied

0,56%

26,83

16

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat

0,00%

1,89

17

Bestaande autosnelweg

0,31%

14,86

Totaal

100%

4.727,07

Op de huidige gewestplannen is 90,35% voorbehouden voor onbebouwde ruimte. Het agrarisch gebied neemt hiervan met 4.033 ha of 85% van de totale oppervlakte - duidelijk het grootste deel - in beslag. In de gemeente is er 66,2 ha bestemd als bos, 31,2 ha als valleigebied en 28,7 ha als natuurgebied.

Wat betreft de bebouwde ruimte werd 305,9 ha voorbehouden voor wonen, waarvan 123,7 ha woongebied met landelijk karakter, 93,3 ha woongebied en 88,85 ha woonuitbreidingsgebied.

De zone voorbehouden voor milieubelastende industrie bedraagt 93,7 ha, deze voor ambachtelijke bedrijven of KMO’s 39,3 ha. De zones voorzien voor bedrijvigheid vormen 2,8% van de totale oppervlakte van de gemeente.

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be