Zetelverdeling voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Hieronder leest u een mededeling van de algemeen directeur-coördinator betreffende de zetelverdeling van het BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST in uitvoering van artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur[1].

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Kruisem telt 8 LEDEN (exclusief de voorzitter).

De OCMW-raadsleden verkiezen de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst door middel van ontvankelijke voordrachtsakten.

Berekeningswijze van het aantal zetels

De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.

Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels.

De niet-rechtstreeks verworven zetels, de zgn. toegewezen zetels worden daarna over de lijsten (of groepen van lijsten) toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma) van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst of de groep van lijsten.

Zetelverdeling Kruisem.

8 zetels BCSD X aantal zetels van elke lijst (groep van lijsten) binnen de OCMW-raad

25 OCMW-raadsleden

In uitvoering van artikel 91 DLB maakt de algemeen directeur coördinator op 13 december 2018 de zetelverdeling voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bekend die luidt als volgt :

Partij

Resultaat

Rechtstreekse zetels

Toegewezen zetels

Totaal aantal zetels

CD&V

0,32 x14 =4,48

4

4

Open Vld/ N -VA / Plus

0,32 x 8 = 2,56

2

1

3

Groen

0,32 x 3 = 0,96

0

1

1

Het model van akte van voordracht van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (model BCSD 3) is terug te vinden op de website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/akten-van-voordracht 

De akten van voordracht van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden uiterlijk op vrijdag 21 december 2018 in tweevoud bezorgd aan de algemeen directeur-coördinator.

De akten moeten kandidaten van verschillend geslacht bevatten, tenzij maar 1 kandidaat wordt voorgedragen. Er kunnen nooit meer kandidaten worden voorgedragen dan het totaal aantal toegekende zetels.

Bij de akte moeten volgende documenten worden gevoegd:

Voor elke voorgedragen kandidaat:

  • recent uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • recent uittreksel uit het strafregister, model 1
  • verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 en 100 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Voor elke voorgedragen kandidaat-opvolger:

  • recent uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bezorgen.

Kruishoutem/Zingem (Kruisem 01.01.2019)

Op 13 december 2018

Kris Nachtergaele

Algemeen Directeur - Coördinator

[1] Artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt als volgt :

§ 1. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

§ 2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.